ការិយាល័យសហការងារនៅ Sydney

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 10


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$28.30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 23


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$28.30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

60 Martin Place


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$30.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 13 Citigroup


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$25.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 32


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Levels 20 & 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$25.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 45


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$25.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Levels 5 & 6


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Ground Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$28.30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

1 Pacific Highway


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

45 Evans Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 17, The Ark


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$16.70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

246 Pacific Highway


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12.90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 8, Central Terrace Building


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 6, 10 Help Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 20, Tower A, The Zenith


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$16.70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

25 Restwell Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$18.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Ground Floor, Suite 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10.70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 6 & 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13.90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sydney

Level 3


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sydney.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399