ការិយាល័យសហការងារនៅ Barueri

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL17,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Rua Werner Von Siemens, 111


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL31,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida das Nações Unidas, 8501


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL37,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL31,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Rua Capitão Antonio Rosa, 409


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL51,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL35,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Rua Funchal, 418


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL36,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida das Nações Unidas, 12495


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL28,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Rua Irmã Gabriela, 51


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL31,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL36,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL36,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida das Nações Unidas, 14171


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL26,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Rua Olimpíadas, 205


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Rua Alexandre Dumas, 1711


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL23,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL32,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL35,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL42,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Guido Caloi, 1000


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL18,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Rua Gomes de Carvalho, 911


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL35,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4509


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL42,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Paulista, 2300


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL22,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Paulista, 2064


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL37,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Paulista, 1079


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL39,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Alameda Santos, 200


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL28,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida Paulista, 37


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL34,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Barueri

Avenida José Versolato, 101


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL28,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Barueri.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360