ការិយាល័យសហការងារនៅ Shenzhen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

6009 Yitian Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY85.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

4018 Jin Tian Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY75.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

4001 Shennan Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY75.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

NO.18 Central 5th Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY104.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

5033 Yi Tian Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY126.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

6011 Shennan Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY66.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

5002 East Shennan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY63.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

1002 Keyuan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY60.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

88 First Haide Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY88.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

1 Taizi Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY66.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

193 Prince Edward Road West


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

700 Nathan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$138.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

1 Austin Road West


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$255.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

1 Austin Road West


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

132 Nathan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$185.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

7 Canton Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$138.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

181 Des Voeux Road Central


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$192.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

181 Queen’s Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$192.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

133 Wai Yip Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$119.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

99 Queens Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$296.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

100 Queen's Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$255.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

1 Connaught Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

18 Harbour Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$182.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

26 Harbour Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$163.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

200 Hennessy Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$160.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

1 Sunning Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$217.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

25 Westlands Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$151.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shenzhen

38 Wong Chuk Hang Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$100.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shenzhen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399