ការិយាល័យសហការងារនៅ Shanghai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

51/F Raffles City


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY113.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

11 F,Carlton Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY72.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

16/F, Henderson 688


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY113.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

26&27/F, Infinitus Tower


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

15/F One Corporate Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY88.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY47.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY88.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

11/F, Garden Square


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY113.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY113.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY88.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY72.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

22/F, Centro


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY56.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

29/F, Shanghai Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY138.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

31/F Jin Mao Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY138.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY53.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

B1/F, Shanghai Space Kaibin Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY50.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY60.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

43/F, Maxdo Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY72.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY53.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

6/F, Office Tower C


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY63.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Shanghai

6,7/F, Zhenfeng Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY44.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shanghai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399