ការិយាល័យសហការងារនៅ Saint-Denis

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Zac du Cornillon Nord


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

11 rue de Cambrai


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Les Diamants - Building B


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

SNCF Station


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​14,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

115 rue Cardinet


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,80 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

54 rue de Londres


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​14,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

26-28 rue de Londres


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,00 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

7 rue Meyerbeer


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​15,10 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

18-22 rue Marius Aufan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,30 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

18 rue Pasquier


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

9, rue du Quatre Septembre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,10 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

7 rue de la Paix


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,30 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

23, rue Balzac


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

72 rue du Faubourg


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,30 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

27 avenue de l'Opéra


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,10 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Le Véronèse


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

54/56 avenue Hoche


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​14,80 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,60 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

40 rue du Louvre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​15,10 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

6 Rue Duret


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,30 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Les Mercuriales- Tour Levant


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

28 rue de l'Amiral Hamelin


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,80 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

171 bis, avenue Charles de Gaulle


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

191-195 avenue Charles de Gaulle


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,10 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

4th and 5th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,80 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

4 Place de la Défense


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

37-39 Avenue Ledru Rollin


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

9/11, allée de l'Arche


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

La Grande Arche, Paroi Nord


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Le Belvédère


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​13,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

1 Rue Rosenberg


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

140 bis, rue de Rennes


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

1, Esplanade Miriam Makeba


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

65 rue des trois fontanot


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

27/29 Rue Raffet


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

18 Place Des Nympheas


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

6-8 rue du 4 septembre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

6 rue Auguste Comte


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Building A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

90-92 Route de la Reine


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

5 Rue Charles de Gaulle


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

88 ter avenue Général Leclerc


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

104 avenue Albert 1er


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

126 avenue du General Leclerc


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,00 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

44 Rue Jean Mermoz


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Le Dôme


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

7, rue Le Bouvier


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

13 avenue Morane Saulnier


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​5,00 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Orlytech zone, Building 516


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​4,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

2 rue de l'Abbé Rousseaux


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​13,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

4-6 rue des Chauffours


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

5 avenue Carnot


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

Cours Pierre Vasseur


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

1 Rue Georges Stephenson


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,30 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

22 place de la Gare


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Saint-Denis

14 Avenue de l'Europe


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Saint-Denis.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399