ការិយាល័យសហការងារនៅ Hong Kong

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

700 Nathan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$140.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

193 Prince Edward Road West


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

1 Austin Road West


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$230.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

1 Austin Road West


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

132 Nathan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$170.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

181 Des Voeux Road Central


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$200.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

99 Queens Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$300.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

181 Queen’s Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$180.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

100 Queen's Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$200.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

1 Connaught Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

18 Harbour Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$170.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

500 Hennessy Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

200 Hennessy Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$160.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

1 Sunning Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$180.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

133 Wai Yip Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$120.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

25 Westlands Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$130.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

38 Wong Chuk Hang Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$100.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

5002 East Shennan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY60.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

5033 Yi Tian Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY130.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

4001 Shennan Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY70.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

4018 Jin Tian Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY70.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

6009 Yitian Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY80.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

6011 Shennan Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY60.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

1 Taizi Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY60.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hong Kong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360