ការិយាល័យសហការងារនៅ New Delhi

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 934.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

M 4 (1st Floor)


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 790.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Level S-2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 934.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

5th floor Punj Essen House


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 530.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

15th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 934.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

1st Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 1,347.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

4th Floor Rectangle No.1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 790.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

2nd Floor KLJ Tower North


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 530.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

5th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 934.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

2/F, Elegance


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 530.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Level 3 Vasant Square Mall


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 790.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

WTT

16th Floor, World Trade Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 584.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

5th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 584.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Logix City Centre, 7th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 474.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

5th Floor, Tower C


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 420.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

15th Floor, Tower-9A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 757.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

15th Floor, Tower-9A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Level 12, Tower C


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 614.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

19th Floor, Tower-C


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 614.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Level 5, Srei Signature


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 457.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Levels 5 and 6


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 614.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Tapasya Corp Heights


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 420.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

16th & 17th floor


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 457.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

10th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 367.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Level 9, Spaze i-Tech Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 457.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ New Delhi

Corporate greens


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 367.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ New Delhi.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399