ការិយាល័យសហការងារនៅ Milan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

No 6, Largo Richini


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Corso Europa 20


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 16,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Santa Maria Valle 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 9,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Monte di Pieta' 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 14,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Dante 16


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Uberto Visconti di Modrone 15


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via della Chiusa 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 14,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Pietro Paleocapa 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Filippo Turati 30


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Piazzale Biancamano 8


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Bastioni di porta nuova 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 16,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Nino Bixio 31


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,60
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Roberto Lepetit 8/10


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Giovanni Spadolini 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Tiziano 32


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Tortona 33


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Pola 11


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Giorgio Washington 70


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Viale Abruzzi 94


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Viale Enrico Forlanini 23


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Libero Temolo 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Bisceglie 76


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 6,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Viale certosa 218


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via del Bosco Rinnovato 6


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Caldera, 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Viale Monza 347


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 8,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Centro Direzionale Milano Due


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via Senigallia 18/2 - Torre A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 5,70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Milano Fiori, Street 6


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 6,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Milan

Via San Bovio 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 8,50

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Milan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399