ការិយាល័យសហការងារនៅ Yokohama

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-57 Onoecho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,920
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-2-1 Minatomirai


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-2-1 Minatomirai


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,460
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-4-2, Minatomirai,


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,390
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-19-12 Takashima


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,490
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

7-3, Kinkocho


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-11-5 Kitasaiwai


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,700
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-3-12 Shin Yokohama


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-5-14 Shnyokohama


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-3-2 Haneda Kuko


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,010
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-8-3 Shibuya


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,290
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-5-2, Osaki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,510
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-26-2, Nishi-Gotanda


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,230
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-16-4 Konan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,580
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-16-1 Konan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,580
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Kounan 2-16-1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥3,090
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-20-6 Ebisuminami


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Ebisu minami 1-1-1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,270
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-19-9 Ebisu Nishi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,700
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

8-7, Daikanyama-cho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,700
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

16-28 Nampeidai


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-20-1 Minamiazabu


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,450
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

15-14 Sakuragaokacho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,390
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

5-4-12 Hiroo


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,760
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-14-1 Naka-machi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥880
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-12-1 Dogenzaka


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,640
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-12-14 Jinnan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,290
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

7-12 Ropponngi


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-18-11, Minami Aoyama


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,300
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-22-5 Higashi Azabu


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

6-28-9 Jingumae


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,890
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

6-1-20 Roppongi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,760
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-5-2 Minami Aoyama


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-10-11 Shiba Daimon Minato Ku


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-20-2 Minami Aoyama


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-2-1, Shibadaimon


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,760
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-2-20 Kaigan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-3-20 Toranomon


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,890
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-2-8 Minamiaoyama


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-12-32 Akasaka


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,550
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-7-6 Akasaka


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-31-3 Shinbashi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,010
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

7-3-37 Akasaka


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,890
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-3-5 Akasaka


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-21-3, Shinbashi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-14-5 Akasaka Minato-ku


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-7-1 Nishi-Shinjuku


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,860
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-2-7 Motoakasaka


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,550
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-1-1 Uchisaiwaicho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,080
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

5-27-3 Sendagaya


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,760
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-20-3 Nishi-Shinjuku


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,860
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-4-1 Ginza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,080
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Yurakucho 2-7-1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,550
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-5-20 Kojimachi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,260
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-4-1 Marunouchi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,360
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

8-11-10, Nishi-Shinjuku


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,510
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-5-11 Nishi Shinjuku


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-16-7 Ginza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,740
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-4-11 Shinjyuku


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,550
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-11-1 Marunouchi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥3,180
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

6-27-30 Shinjuku


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-4-15 Nihonbashi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,540
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-8-2 Marunouchi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥3,530
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-5-1 Otemachi First Square,


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,360
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-6-1 Otemachi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,740
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-2-10 Nihonbashi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,350
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

5-1 Kabutocho Nihonbashi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,110
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4-1-1 Nakano


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,670
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

27-9, Nihonbashi Hakozakicho


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3-7-2 Kanda Nishikicho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,390
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-14-1, Kanda Sudacho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-25 Kanda Sudacho


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-16-20 Minami Ikebukuro


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,450
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1-16-15, Minami-Ikebukuro


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,640

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Yokohama.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399