ការិយាល័យសហការងារនៅ Yokohama

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

8F Yokohama Onoecho Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,920
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

20F Yokohama Landmark Tower


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Yokohama Blue Avenue 12F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,390
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2-19-12 Takashima


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,490
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Kinko Building 7F


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

6F & 9F Sotetsu KS Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,570
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Wise Next Shin Yokohama


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,830
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Estage Osaki Building 6F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,510
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Gotanda Sun Heights, Building 2F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,230
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

8F, Shinagawa Grand Central Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,360
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4/F Shinagawa East One Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,360
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Kounan 2-16-1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥3,090
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4F Dai 21 Arai Building


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

7F & 8F Humax Ebisu building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,270
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1F & 2F Frances Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,570
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Square Daikanyama 1F-6F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,760
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Daiwa Shibuya Square 6/F


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

5F Daiwa Azabu Terrace


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,450
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,670
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

7F Fuji Building 40


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,390
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥880
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

22/F Shibuya Mark City


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,640
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,290
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Forest Hills East Wing 2F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,670
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3F/5F/6F Tobu Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,050
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,760
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,760
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

7-12,Roppongi


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

10F Shiba Daimon Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

3/F Shiodome Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,640
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

14/F Kamiyacho MT Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,890
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,550
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,010
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1/F Place Canada


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,890
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

30/F Shinjuku Park Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,670
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4F Akasaka K Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,550
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

15/F The Imperial Hotel Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,080
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,670
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Nishi-Shinjuku Takagi Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,860
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,960
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4F & 8F, KS Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,260
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

8F Shin Kokusai Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,420
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Daiei Ginza Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,740
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Hoshino Building 3F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,390
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Level 8 Pacific Century Place


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥3,180
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

B1F Shinjuku Eastside Square


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4F & 5F Yaesu Dori Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,540
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4F Tekko Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥3,530
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4/F East Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,770
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Kabutocho 1st Heiwa Bldg.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,980
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

9F Nakano Sunplaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,670
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,320
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Hulic Kanda suda-cho building 1F-4F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

4 F & 5F GYB Akihabara Building


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

Nukariya Building 6F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,390
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Yokohama

DaiyaGate Ikebukuro 5F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,360

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Yokohama.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399