ការិយាល័យសហការងារនៅ Kuala Lumpur

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

1 Sentral


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 28, The Gardens South Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Suite 8.01, 8th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

28/F Central Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR21
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Unit 32-1, Level 32


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 15, Menara Darussalam


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

15th Floor, West Block


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR21
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Lot 2-2, Level 2, Tower B


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Suite 8.01, Level 8


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Unit 32-01, Level 32, Tower B


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR25
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 41, Vista Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

L-07-01, Level 7, Block L


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR21
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 28, PJ Exchange


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR21
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 15, 1 First Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR23
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR22
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR23
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR21
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR24
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 8, MCT Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR23
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR18
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

Level 14 & 15


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR18
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kuala Lumpur

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR18

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kuala Lumpur.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399