ការិយាល័យសហការងារនៅ Las Rozas

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Gabriel García Márquez, 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

c/ Leganitos 47


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Four Tower Business Area


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Manzanares 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,80 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Orense 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Paseo de Castellana 141


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Paseo de la Castellana, 200


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Paseo de la Castellana 95-15


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Paseo de la Castellana, 93


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Paseo de la Castellana, 81


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​14,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Jose Abascal 41


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Pinar, 5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,40 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Carrera de San Jerónimo 15 - 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Avenida Del Doctor Arce 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Paseo de la Castellana 18


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Paseo de Recoletos 5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​9,80 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Calle Lopez de Hoyos 35 - 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Regus Maria de Molina


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Street José Ortega y Gasset 22-24


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

C/ María de Molina 41


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Camino Fuente de la Mora, 9


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Street Alfonso XII 62


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

C/ Méndez Ávaro 20


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Avda. de Europa 19, 3A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Martinez Villergas Business Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Avenida de Bruselas 15


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,90 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Las Rozas

Puerta de las Naciones


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Las Rozas.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399