ការិយាល័យសហការងារនៅ Zurich

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Bahnhofplatz 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Bahnhofstrasse 100


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 18.90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Badenerstrasse 47


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 14.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Dreikönigstrasse 31A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 18.90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Seefeldstrasse 69


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 13.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Kalanderplatz 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Badenerstrasse 549


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 7.60
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Leutschenbachstrasse 95


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 8.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Thurgauerstrasse 101


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 13.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Wallisellen Business Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 9.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

The Circle 6


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 14.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Hotelstrasse 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 16.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Archplatz 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Bahnhofplatz 17


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 10.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Dammstrasse 19


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 16.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Grafenauweg 10


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 16.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Grafenauweg 8


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Baarerstrasse 14-16


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 14.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Seedammstrasse 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Zurich

Suurstoffi 39


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Zurich.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399