ការិយាល័យសហការងារនៅ Stamford

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

One Stamford Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

Soundview Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

40 Richards Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$9
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

500 West Putnam Ave.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

777 Westchester Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

8 Wright Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$16
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

15 River Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

50 Main Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

7 Skyline Drive


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

520 White Plains Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

173 Huguenot Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

6800 Jericho Turnpike


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

73 Market Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

68 South Service Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

200 Broadhollow Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

100 Duffy Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$8
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

1129 Northern Blvd.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

1979 Marcus Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

Hauppauge Center


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$16
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

83 Wooster Heights Rd


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$9
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

626 RexCorp Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

One Reservoir Corporate Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

1 Bridge Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

118-35 Queens Blvd.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

50 Tice Blvd


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

140 E Ridgewood Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

70 East Sunrise Highway


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

80 Orville Drive


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$8
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

The Falchi Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

21st Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$21
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

555 Madison Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

845 Third Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

1740 Broadway


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

1325 Avenue of the Americas


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

415 Madison Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

747 Third Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

245 Park Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

One Rockefeller Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

250 Park Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

230 Park Ave


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$21
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

787 Eleventh Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

405 Lexington Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

1177 Avenue of the Americas


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

340 Madison Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

John F. Kennedy International Airport


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

600 Third Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

100 Park Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

Park 80 West


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

1501 Broadway


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

260 Madison Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

104 West 40th Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

JFK International Airport


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

136 Madison Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

5 Penn Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

387 Park Avenue South


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

132 West 31st Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

434 W. 33rd Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

287 Park Ave S


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

275 Seventh Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

413 West 14th St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$29
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

One International Blvd.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$8
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

1 Meadowlands Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$16
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

101 Avenue of the Americas


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$17
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

221 River Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$18
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

99 Hudson Street, 5th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

175 Pearl Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$18
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

41 Flatbush Ave.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$18
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

200 Vesey Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

300 Cadman Plaza West


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

165 Broadway


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

14 Wall Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

77 Water Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

80 Broad Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

2500 Plaza 5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

101 Hudson Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$18
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

157 Church Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$9
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

999 Riverview Drive


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

28 Valley Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

One Gateway Center


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Stamford

35 Bay Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Stamford.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399