បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Ground Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 1


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 19 & 20


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 8


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 31 & 50


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 1 & 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 19


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 14


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 28


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 39


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 32


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Rialto, West Podium


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 10


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 21


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Two Melbourne Quarter


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

One Melbourne Quarter


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 2, The Lantern


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kew

Level 10, 14 Mason St.


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kew.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399