បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

20 Martin Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

52 Martin Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

60 Martin Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

95 Pitt Street


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

2 Park Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

Levels 20 & 21


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

680 George Street


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

616 Harris Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

111 Flinders Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

45 Evans Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

40 Mount Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

246 Pacific Highway


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

11 Lord Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

Level 8 Central Terrace


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

10 Help Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

821 Pacific Highway


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

8-12 King Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

7 Eden Park Drive


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

25 Restwell Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

30 Cowper Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

91 Phillip Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

22-28 Edgeworth David Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

215-219 George Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Sydney

81 Flushcombe Road


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sydney.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360