បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

Level 15 NCI Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

West, 5/F China Life Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

5/F China Life Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

4/F, Tower C, MinMetals Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

10/F IFC East Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

Zhongyu Mansion


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

10/F, South Tower, Kerry Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

11/F Beijing Kerry Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

7/F, China Merchant Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

5/F, Block A, Landgent Center


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

23/F, Taikang Financial Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

17/F, Tower D1, DRC Diplomatic Office Building


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

Beijing Lufthansa Center C203


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

3/F, Tower A, Global Trade Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

7/F Metropolis Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

5/F, Tower C, Lei Shing Hong Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Beijing.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399