បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

138 Wangfujing Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

12 A Jianguomenwai Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

16 Chaoyangmenwai Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

16 Chao Yang Men Wai Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

3 North Chaoyangmen Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

8 Jianguomenwai Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

9 Dongdaqiao Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

6 Chaoyangmenwai Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

1 Guang Hua Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

1 Guanghua Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

118 Jianguo Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

20 East Middle 3rd Ring Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

38 East Third Ring Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

6 North Workers’ Stadium Road


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

50 Liangmaqiao Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

36 North 3rd Ring East Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

19 Dongfang Dong Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

2 Dongsan Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Beijing

8 Wangjing Street


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Beijing.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399