បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

6009 Yitian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

4018 Jin Tian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

4001 Shennan Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

5033 Yi Tian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

6011 Shennan Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

5002 East Shennan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

1002 Keyuan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

88 First Haide Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

1 Taizi Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

193 Prince Edward Road West


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

700 Nathan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

1 Austin Road West


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

1 Austin Road West


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

132 Nathan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

181 Des Voeux Road Central


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

181 Queen’s Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

133 Wai Yip Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

99 Queens Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

100 Queen's Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

1 Connaught Road


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

18 Harbour Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

200 Hennessy Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

500 Hennessy Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

1 Sunning Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

38 Wong Chuk Hang Road


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shenzhen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360