បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

14/F, Tower A, China International Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

21 F, Pearl River Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

13/F Teem Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

27/F, Teem Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

23/F Tower A Center Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

12/F, Tower A, Phase 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

17/F, Kingold Century Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

17/F, Glory IFC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Guangzhou

15/F, Huahui Building


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Guangzhou.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399