បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

25 F, The Headquarters Building


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

51/F Raffles City


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

11 F,Carlton Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

16/F, Henderson 688


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

26&27/F, Infinitus Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

15/F One Corporate Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

18/F Bund Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

11/F, Garden Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

Shanghai Centre, West Office Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

22/F, Centro


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

9/F, Eco City


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

29/F, Shanghai Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

31/F Jin Mao Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

6/F, Century Metropolis


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

16/F, Tower B, Baoland Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

B1/F, Shanghai Space Kaibin Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

12F,No.331 North Caoxi Rd.


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

17/F. Building A. CCIG International Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

8/F, Longemont Yes Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

43/F, Maxdo Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

1/F, Changxing Building Building 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

6/F, Office Tower C


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

5F,East Side, THE HUB Tower 3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shanghai

6,7/F, Zhenfeng Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shanghai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399