បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

23/F, New World Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Level 26


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

14/F Times Financial Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

85th Floor, Ping An Finance Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

18/F, Shenzhen GalaxyCentre


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

44/F, NEO Tower A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

55/F, Shun Hing Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

3/F, New Times Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Unit 1615-20, Level 16, Tower II, Grand Century Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

16F & 17F, 700 Nathan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Unit 01, 82/F International Commerce Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Room 1202A 1203-05A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

10/F, Wharf T&T Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Sun House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

11F, 12F & Roof Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

66/F, The Center


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Unit 3210-18, 32/F, Tower 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

28/F., AIA Central


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

35/F, Central Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Unit 1201-5, China Resources Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

200 Hennessy Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

26th Floor, Chubb Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shenzhen

2F, 25-27F


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shenzhen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399