បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Lautruphøj 1-3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Herstedoestervej 27-29, unit A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Automatikvej 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Business Centre Lyngby Hovedgade


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Ny Carlsberg Vej 80


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Business Centre Nord


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Regus Business Centre Strandvejen


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Gammel Kongevej 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Tuborg Boulevard 12


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Business Centre Raadhuspladsen


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Larsbjornsstraede 3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Langebrogade 5


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Havnegade 39


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Business Centre Winghouse


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ballerup

Regus Express Arrivals Lounge


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Ballerup.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399