បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

Plot number 305, 90th Streetoad:


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

1st Floor, Red-Con Building


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

47 Office Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

Raya Offices (land No. 133)


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

22, Kamal El-Din Hussein St


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

Namaa Building 5th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

Road 18, Sarayat El Maadi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

Cornich El Nile, Ramelt Beaulac


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ New Cairo

Plot 31 El Sheikh Zayed


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ New Cairo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399