បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Mannerheiminaukio 1


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Luna House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

6th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Erottajankatu 15-17


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Bulevardi 21


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Itämerenkatu 5


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Kumpulantie 3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Kyllikinportti 2


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

4th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Keilaranta 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Aalto University Campus


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

6th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Itäkatu 1-5


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Firdonkatu 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

1st Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Puolikkotie 8


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

3rd Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Regus Vantaa Kehämylly


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Helsinki

Karhumäentie 3


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Helsinki.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399