បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

4th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

Jaegerstraße 54


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

2nd floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

4th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

Friedrichstraße 191


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

First Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

5th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

6th + 7th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

8th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

Regus Berlin At the Chancellor Office


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

Karl-Marx-Straße 97-99


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

7th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Berlin

House A, 1st floor


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Berlin.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399