បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

Regus Maximilianstrasse GmbH & Co.KG


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

3rd Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

8th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

ground floor + 3rd floor + 5th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

4th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

5th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

Dingolfinger Strasse 15


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

1st Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

Landsberger Strasse 155


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

Kronstadter Str. 4


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

1st floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

Landsberger Str 302


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

Feringastrasse 6


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

2nd & 3rd floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

1st, 2nd floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

Konrad Zuse Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Munich

4th and 5th floor


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Munich.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399