បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

16F & 17F, 700 Nathan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 1615-20, Level 16, Tower II, Grand Century Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Room 1202A 1203-05A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 01, 82/F International Commerce Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

10/F, Wharf T&T Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

181 Des Voeux Road Central


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

66/F, The Center


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

28/F., AIA Central


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

35/F, Central Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 1201-5, China Resources Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

200 Hennessy Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

133 Wai Yip Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

2F, 25-27F


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

5002 East Shennan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

NO.18 Central 5th Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

5033 Yi Tian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

4001 Shennan Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

4018 Jin Tian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

6009 Yitian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

6011 Shennan Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

1 Taizi Road


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hong Kong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399