បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 1615-20, Level 16, Tower II, Grand Century Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

16F & 17F, 700 Nathan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 01, 82/F International Commerce Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Room 1202A 1203-05A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

10/F, Wharf T&T Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Sun House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

66/F, The Center


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

28/F., AIA Central


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

11F, 12F & Roof Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

35/F, Central Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 1201-5, China Resources Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 3210-18, 32/F, Tower 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

200 Hennessy Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

26th Floor, Chubb Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

85th Floor, Ping An Finance Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

18/F, Shenzhen GalaxyCentre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

55/F, Shun Hing Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

14/F Times Financial Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

Level 26


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

23/F, New World Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

2F, 25-27F


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

44/F, NEO Tower A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

3/F, New Times Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hong Kong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399