បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

700 Nathan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

193 Prince Edward Road West


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

1 Austin Road West


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

1 Austin Road West


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

132 Nathan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

181 Des Voeux Road Central


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

99 Queens Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

181 Queen’s Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

100 Queen's Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

1 Connaught Road


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

18 Harbour Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

200 Hennessy Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

1 Sunning Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

133 Wai Yip Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

25 Westlands Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

38 Wong Chuk Hang Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

5002 East Shennan Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

NO.18 Central 5th Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

5033 Yi Tian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

4001 Shennan Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

4018 Jin Tian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

6009 Yitian Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

6011 Shennan Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hong Kong

1 Taizi Road


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hong Kong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399