បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Level 14 & 15


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Level 9 Raheja Towers


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

The Estate


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Fairway Business park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Tejas Arcade, No. 527/B


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Supreme Over seas Exports Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Unit No 2201, 22nd Floor, World Trade Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

1st Floor, Pine Valley Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

RMZ Infinity, 1st floor, in Tower D


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Ground Floor, Beech, E-1 Manyata Embassy Business Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

1st & 2nd Floor IBIS Hotel


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Embassy Tech Square, 1st floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Prestige Shantiniketan’ 2nd Floor, Cresent Tower 4


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangalore

Brigade IRV, 9th &10th Floors


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bangalore.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399