បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Tapasya Corp Heights


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Assotech Business Cresterra


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Logix City Centre, 7th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

5th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

WTT

16th Floor, World Trade Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

16th & 17th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

5th Floor, Tower C


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

2/F, Elegance


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Ithum Tower, Level 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

15th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

5th floor Punj Essen House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Level S-2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

M 4 (1st Floor)


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

4th Floor Rectangle No.1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

1st Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Red Fort Capital Parsvnath Towers


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Level 3 Vasant Square Mall


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

5th floor


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

2nd Floor KLJ Tower North


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

15th Floor, Tower-9A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

15th Floor, Tower-9A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

19th Floor, Tower-C


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Level 12, Tower C


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Levels 5 and 6


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Noida

Level 5, Srei Signature


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Noida.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399