បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-1-1 Nishidai


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-8-24 Nishimiyahara


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-1-1 Miyahara


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-1-4 Shibata


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

2-6-20 Umeda


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

8-47 Kakuda-cho


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-12-17,Umeda


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

4-4-1, Fushimimachi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

3-2-25 Kitahama


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-3-13,Kyōmachibori


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

2-5-8 Hiranomachi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

2-3-13 Azuchi-cho


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

4-1-15


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

10-1 Futabacho


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

2-10-70 Nanbanaka


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-1-43 Abenosuji


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

1-1-20 Isobedori


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Itami

8-1-6 Goko Dori


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Itami.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360