បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

17th Floor, ICEA Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Britam Towers


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Vienna Court


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Purshottam Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

4th Floor, Cavendish Block


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

4th Floor, Laiboni Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Delta Corner Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

13th floor, Tower 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Block C, Ground and First Floor


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Nairobi.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399