បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

17th Floor, ICEA Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Cnr of Hospital and Kenya Roads, Upperhill


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

State House Crescent Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Chiromo Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

4th Floor, Cavendish Block


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

4th Floor, Laiboni Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Delta Corner Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

13th floor, Tower 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Muthangari Dr


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nairobi

Regus Village Market


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Nairobi.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399