បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

27/F,. West Center, Center1 Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

22/F., Seoul City Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

Spaces Gran Seoul, 7F


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

78, Mapo dae-ro


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

10/F., Kyobo Securities Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

16/F., Gangnam Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

16&17/F., Posco P&S Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

2/F., Cheongwon Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

27&30&33/F,. Trade Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

4/F., Haesung Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Seoul

Yeongdong-daero 417, 948, Daechi-dong,


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Seoul.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399