បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

21 Jurong East Central 1


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

#24-01 to #24-32


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

6 Toa Payoh Central


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

#03-20 Galaxis 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

101 Thomson Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

11 Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

218 Orchard Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Level 3 & 13, TripleOne Somerset


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

DUO Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

410 North Bridge Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

50 Geylang East Avenue 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

9 Temasek Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Spaces Clarke Quay


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Paya Lebar Link


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Paya Lebar Square


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Centennial Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

36th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Level 24


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Fullerton Road #02-01


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Raffles Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Level 8


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Level 18, 20 & 21


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

18 Robinson Road, Level 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Spaces Robinson


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

34 Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Wallich Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Harbourfront Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

8 Marina View


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

17/F, 12 Marina Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

AXA Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

#09-02 Tampines Junction


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

The Signature


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Johor Bahru.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399