បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

#42-01 & #43-01 Asia Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

#02-11 to #02-26 & #02-31 to #02-36


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

21 Jurong East Central 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

#24-01 to #24-32


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

6 Toa Payoh Central


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

#03-20 Galaxis 1


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

101 Thomson Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

11 Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Level 3 & 13, TripleOne Somerset


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

DUO Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

410 North Bridge Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

50 Geylang East Avenue 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

9 Temasek Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Spaces Clarke Quay


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Paya Lebar Link


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Paya Lebar Square


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Centennial Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

36th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Fullerton Road #02-01


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Raffles Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Level 8


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Level 18, 20 & 21


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

18 Robinson Road, Level 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Spaces Robinson


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

34 Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Wallich Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Harbourfront Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

17/F, 12 Marina Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

AXA Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

#09-02 Tampines Junction


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

The Signature


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Johor Bahru.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399