បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

106-108, Jalan Wong Ah Fook


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

Pusat Komersial Tasik Medini


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

21 Jurong East Central 1


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

2 Venture Drive


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

6 Toa Payoh Central


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Fusionopolis Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

101 Thomson Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

435 Orchard Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

111 Somerset Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

3 Fraser Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

410 North Bridge Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

50 Geylang East Avenue 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

13 Stamford Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

21 Merchant Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

3 Temasek Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Paya Lebar Link


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Raffles Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Raffles Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Fullerton Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

3 Church Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

18 Robinson Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

140 Robinson Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

1 Wallich Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

77 Robinson Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

8 Marina View


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

12 Marina Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

292 Joo Chiat Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

300 Tampines Avenue 5


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Johor Bahru

51 Changi Business Park Central 2


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Johor Bahru.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360