បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 8, MCT Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Unit 6, Level 4, SetiaWalk Mall (Block K)


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 3, Menara Axis


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 28, PJ Exchange


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Unit 32-01, Level 32, Tower B


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 15, 1 First Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 28, The Gardens South Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Suite 8.01, 8th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

1 Sentral


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 3, 4 & 5, Block D, Platinum Sentral


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

L-07-01, Level 7, Block L


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 3A, Sunway Visio Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 6 & 7, Residensi Tribeca


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Unit 32-1, Level 32


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 15, Menara Darussalam


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

15th Floor, West Block


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Lot 2-2, Level 2, Tower B


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Suite 8.01, Level 8


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Subang Jaya

Level 41, Vista Tower


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Subang Jaya.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399