បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

92 Albert Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

23-29 Albert Street


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

41 Shortland Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

11-19 Customs Street West


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

21 Queen Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

155 Fanshawe Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

501 Karanghape Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

4 Williamson Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

6 Clayton Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

Partners Life House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

Level 3, Candida Building 4


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Auckland

Level 1 Quad 7 Building


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Auckland.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360