បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

41st Floor, GT Tower International


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

Level 40, PBCom Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

28th Floor, Tower 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

20/F, Zuellig Building


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

7/F Unit B, 8 Rockwell


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

4/F Unit 2C


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

7/F Glorietta


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

3/F Polar Center Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

L29 Joy Nostalg Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

14/F Net Cube Center


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

28F & Penthouse World Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

19/F Marco Polo Ortigas Manila


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

35/F &36/F Penthouse


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

6/F Cyber One Building


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Manila

9/F Filinvest One Building


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Manila.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399