បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

Blue Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

Al Muntazah Trading Centre, 5th Floor, Building no. 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

63 Airport Road, 1st Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

Gath building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

Al Shoumoukh Towers


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

Units 96-102 Piazza Level


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Doha

Twin Towers


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Doha.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360