បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

#02-11 to #02-26 & #02-31 to #02-36


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

8 Marina View


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

6 Toa Payoh Central


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

101 Thomson Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

11 Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

Level 3 & 13, TripleOne Somerset


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

#03-20 Galaxis 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

DUO Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

410 North Bridge Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

9 Temasek Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

Spaces Clarke Quay


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

Centennial Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

36th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

1 Fullerton Road #02-01


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

50 Geylang East Avenue 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

1 Raffles Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

Level 8


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

18 Robinson Road, Level 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

#24-01 to #24-32


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

Spaces Robinson


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

1 Paya Lebar Link


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

34 Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

1 Wallich Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

17/F, 12 Marina Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

Paya Lebar Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

21 Jurong East Central 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

1 Harbourfront Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

292 Joo Chiat Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

#09-02 Tampines Junction


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Singapore

The Signature


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Singapore.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399