បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Ground Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Southdowns Ridge Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

The Willows Office park - block 4


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Ground & First floor Building 14


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

1st Floor Dainfern Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Birchwood Court


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Ground & 1st Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

3rd Floor Steven House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Willow Wood Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Design Quarter


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

377 Rivonia Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Ground Floor, Twickenham Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Pegasus Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Country Club Estate


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Bock A, Wedgefield Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

33 Ballyclare drive


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Ground floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

1st Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Atrium on 5th


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

35 Fricker Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

4th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

191 Jan Smuts Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

AMR Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Eastgate Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

1ST Floor, Block B & Block C


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

Ground Floor, Building No 4


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Centurion

222 Smit Street


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Centurion.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399