បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

3rd Floor Steven House


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Pegasus Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Ground Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Ground & First floor Building 14


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Southdowns Ridge Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

The Willows Office park - block 4


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Birchwood Court


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Ground & 1st Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

1st Floor Dainfern Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Willow Wood Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Country Club Estate


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

377 Rivonia Boulevard


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Design Quarter


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Ground Floor, Twickenham Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Ground floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Bock A, Wedgefield Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

33 Ballyclare drive


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Block C, Stoneridge Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

College House


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Atrium on 5th


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

1st Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

35 Fricker Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

4th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

AMR Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

191 Jan Smuts Avenue


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Pretoria

Eastgate Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Pretoria.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399