បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Plaza de Cataluña 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes 583


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Moll de Barcelona, S/N


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Av. Diagonal 409


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Carrer de la Marina, 16-18


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Torre NN, C/ Tarragona 157


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Passatge Mas de Roda, 6-14


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Carrer de Pallars, 193


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Vía Augusta 123


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Avenida Diagonal 131


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Avenida Diagonal 640


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Can Rabia, 3-5


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Plaça de la Pau, S/N


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Barcelona

Carrer d'Osona, 2


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Barcelona.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360