បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

12A Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

Spaces Chamchuri Square


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

ZEN @ ZEN World Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

Gaysorn, 999 Ploenchit Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

30th Floor, Chartered Square Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

10th floor, SPE Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

37th Floor, 98 North Sathorn Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

M & 27F, 1 Empire Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

36/F CRC Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

Level 27, 1 South Sathorn Rd


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

1788 New Petchaburi Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

Level 32 & 33, Interchange 21


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

Unit 2901-2904, Level 29


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

Regus Bangkok Bhiraj Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

20F, SJ Infinite I Business Complex


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

No. 1687/1 Phahonyothin Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

Regus Bhiraj Tower at BITEC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bangkok

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bangkok.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399