ទីតាំងការិយាល័យនៅ Melbourne

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 39


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.40 - $31.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 28


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $21.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.40 - $34.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.90 - $30.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 1 & 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី $28.80 - $39.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 31 & 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី $28.80 - $39.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.90 - $30.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.40 - $34.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Rialto, West Podium


ការិយាល័យ ចាប់ពី $36.10 - $49.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 27, Rialto South Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.40 - $34.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី $28.80 - $36.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

23rd Floor, HWT Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.90 - $30.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 2, The Lantern


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.40 - $34.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00 - $16.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.40 - $34.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 19 & 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Tok Corporate Centre, Level 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $21.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.90 - $27.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $21.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $21.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.90 - $27.30
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 10, 14 Mason St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $24.10

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Melbourne.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399