ទីតាំងការិយាល័យនៅ Sydney

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

135 King Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.20 - $34.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

20 Martin Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.20 - $34.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

52 Martin Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី $27.70 - $38.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

60 Martin Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី $34.40 - $47.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

1 Market Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.60 - $25.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី $20.20 - $25.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

2 Park Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.20 - $34.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

201 Sussex St


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.60 - $24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

680 George St


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.20 - $34.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Levels 5 & 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី $20.20 - $27.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

111 Flinders Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $27.70 - $34.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

1 Pacific Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00 - $16.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

45 Evans Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.10 - $18.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Coca-Cola Place, 40 Mount Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $20.60 - $28.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Crows Nest


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00 - $19.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 1, Unit 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00 - $19.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 8, Central Terrace Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.70 - $22.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 6, 10 Help Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00 - $16.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

821 Pacific Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.00 - $23.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 2, Kings Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00 - $17.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.00 - $23.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

25 Restwell Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.80 - $27.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

30 Cowper Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.80 - $17.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 6 & 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.10 - $19.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

6-8 Parramatta Square


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00 - $19.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 2, 215-219


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.80 - $16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.80 - $27.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sydney.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399