ទីតាំងការិយាល័យនៅ Sydney

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី $29.80 - $40.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី $37.40 - $51.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 23


ការិយាល័យ ចាប់ពី $29.80 - $40.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 13 & 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី $26.10 - $35.90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី $23.40 - $29.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 13 Citigroup


ការិយាល័យ ចាប់ពី $26.10 - $35.90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី $26.10 - $35.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Levels 20 & 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី $26.10 - $35.90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 45


ការិយាល័យ ចាប់ពី $26.10 - $35.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Suite 2, Level One North


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.20 - $26.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Levels 5 & 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.20 - $29.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី $29.80 - $37.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

1 Pacific Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.20 - $29.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

45 Evans Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $23.40 - $29.20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 17, The Ark


ការិយាល័យ ចាប់ពី $26.70 - $36.80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

246 Pacific Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.00 - $24.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.60 - $21.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 1, Unit 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.80 - $25.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 8, Central Terrace Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.60 - $21.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 6, 10 Help Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.00 - $22.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 20, Tower A, The Zenith


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.20 - $29.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 2, Kings Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.60 - $19.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.00 - $24.70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Ground Floor, Suite 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.00 - $23.40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 6 & 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.20 - $29.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.00 - $24.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.80 - $25.80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 2, 215-219


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.50 - $18.10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sydney

Level 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.40 - $26.70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sydney.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399