ទីតាំងការិយាល័យនៅ Melbourne

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

385 Bourke Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.00 - $31.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

430 Little Collins Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.70 - $22.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

367 Collins St


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.00 - $34.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

180 Lonsdale Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.00 - $34.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 1 & 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី $30.50 - $41.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

120 Collins Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.00 - $34.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

555 Lonsdale Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.80 - $27.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

90 Collins Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.80 - $27.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

525 Collins Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.80 - $27.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

525 Collins Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $35.60 - $49.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

567 Collins Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $25.00 - $31.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

23rd Floor, HWT Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.40 - $23.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Two Melbourne Quarter


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.80 - $27.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

380 St Kilda Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.40 - $23.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

71 Gipps Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.80 - $27.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

11 Queens Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.50 - $15.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី $22.20 - $30.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 19 & 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.10 - $20.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

35 Cotham Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.90 - $27.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

737 Burwood Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.70 - $24.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

181 Bay Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.70 - $24.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.00 - $20.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.90 - $27.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

203 Blackburn Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.40 - $18.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne

Level 10, 14 Mason St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.80 - $17.60

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Melbourne.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399