ទីតាំងការិយាល័យនៅ Diegem

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Pegasuslaan 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,60 - € 9,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

De Kleetlaan 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,50 - € 13,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Skyport Airport


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Rond Point Schuman / Schumanplein 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,10 - € 18,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,50 - € 14,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Gare Maritime


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,50 - € 14,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Avenue du Boulevard 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,60 - € 14,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,50 - € 13,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Rue Belliard 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,80 - € 16,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,50 - € 13,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,30 - € 12,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Rue des Poissonniers 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,60 - € 14,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Rue aux Laines 68-72


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Avenue Louise 65/11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,30 - € 10,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Auderghem Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Avenue Fonsny 46 box 59


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,00 - € 11,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Avenue Louise / Louizalaan 480


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,80 - € 16,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,10 - € 9,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Pastoor Cooremansstraat 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,60 - € 9,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Boulevard Industriel 9


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,70 - € 9,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Kardinaal Mercierplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,50 - € 13,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Martelarenplein, 20E


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,00 - € 9,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

3rd floor, Waterloo Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 10,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Boulevard de France 9


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,30 - € 8,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Groeneweg 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,00 - € 5,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Diegem

Place de L'université 16


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,60 - € 9,10

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Diegem.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399