ទីតាំងការិយាល័យនៅ Mechelen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Kardinaal Mercierplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Skyport Airport


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

De Kleetlaan 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Pegasuslaan 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Uitbreidingstraat 84


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Borsbeeksebrug 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Gare Maritime


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Lange Lozanastraat 142


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 6
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Avenue du Boulevard 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 15
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Rond Point Schuman / Schumanplein 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 18
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Luxemburgstraat 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11 - € 14
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Quellinstraat 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 8
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Pastoor Cooremansstraat 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 8
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Rue des Poissonniers 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11 - € 14
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Rue Belliard 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11 - € 12
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Pelikaanstraat 3 box 2020


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Rue aux Laines 68-72


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Avenue Louise 65/11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Martelarenplein, 20E


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Avenue Fonsny 46 box 59


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Auderghem Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Avenue Louise / Louizalaan 480


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Boulevard Industriel 9


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Atealaan 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4 - € 5
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Noorderlaan 147


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mechelen

Stationsplein 7E


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Mechelen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399