ទីតាំងការិយាល័យនៅ Barueri

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Castelo Branco Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 35,70 - BRL 49,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

17th Floor, Eldorado Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,70 - BRL 77,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1485


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,90 - BRL 57,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Capitao Antonio Rosa Street, 409


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,70 - BRL 77,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

14th Floor, Cidade Jardim Corporate Center - Park Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

JK Complex, Tower B


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 54,10 - BRL 74,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Edifício E-Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 54,10 - BRL 74,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Sao Paulo, Millennium


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

51, Irma Gabriela Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 54,20 - BRL 67,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Nacoes Unidas Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 48,10 - BRL 60,10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Av. das Nações Unidas, 12551


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

3rd Floor, Seculum Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 51,00 - BRL 70,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.509


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,70 - BRL 77,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

1.455, Juscelino Kubistchek Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,70 - BRL 77,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,90 - BRL 57,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Doutor Chucri Zaidan Ave, 296


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

4th Floor Edificio Continental Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Edificio Birmann 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

New Century Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 51,00 - BRL 70,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Av. das Nações Unidas 14171


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 48,10 - BRL 66,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Arquiteto Olavo Redig de Campos Street, 105


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 31,30 - BRL 43,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.221


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,70 - BRL 77,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Vila Olimpia


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 51,00 - BRL 70,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Panamerica Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 31,30 - BRL 43,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,90 - BRL 52,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

2064, Paulista Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 51,00 - BRL 70,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Paulista Financial District


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 51,00 - BRL 70,20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

10th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,90 - BRL 57,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

Ground Floor, Mezzanine


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,90 - BRL 57,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 51,00 - BRL 70,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barueri

101, José Versolato Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 32,90 - BRL 45,20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Barueri.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399